Επίδειξη Χειρουργικής Τεχνικής

  1. Cairo 13th –15th January, 2004
    Ενεργός συμμετοχή – εκτέλεση χειρουργικής επέμβασης που μεταδόθηκε ζωντανά στο συνεδριακό χώρο
  2. Cairo 29th March, 2005
    Λαπαροσκοπική κοιλιοπερινεϊκή εκτομή του ορθού, λαπαροσκοπική αριστερή κολεκτομή
  3. Τunis 24th November, 2005
    Λαπαροσκοπική ΑΡ κολεκτομή μεταδόθηκε ζωντανά στο συνεδριακό χώρο

Ακαδημαϊκό Έργο

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

Συμμετοχή σε Στρογγυλές Τράπεζες ως Εισηγητής

Συμμετοχή σε Στρογγυλές Τράπεζες ως Συντονιστής

Συμμετοχή στην Οργάνωση Συνέδριων

Ομιλίες σε Διεθνή Συνέδρια

Επίδειξη Χειρουργικής Τεχνικής

Επικοινωνήστε με τον Δρ Γεώργιο Σ. Πεχλιβανίδη